ZS Březí (Zelená síť Březí)

XIV. výzva OPŽP
rok realizace 2010/2011
projekt byl podpořen z OPŽP - www.opzp.cz

celkové náklady projektu: 22,353.780,- Kč
způsobilé výdaje: 18,628.151,- Kč
nezpůsobilé výdaje (DPH): 3,725.629,- Kč
vlastní zdroje (10%): 1,862.815,10 Kč
způsobilé veřejné výdaje (90%): 16,765.335,90 Kč
- z toho dotace ERDF (76,5% celkově, 85% z dotace): 14,250.535,51 Kč
- z toho dotace SFŽP (13,5% celkově, 15% z dotace): 2,514.800,39 Kč


Projekt je zaměřen na zhodnocení a rehabilitaci intenzivně zemědělsky využívané krajiny v těsném sousedství Pálavských vrchů, jmenovitě na části katastru obce Březí (u Mikulova), prostřednictvím realizace krajinotvorných opatření vycházejících z územního plánu obce, aktuálních ekologických problémů a záměru posílení biodiverzity území.
Celková řešená plocha 27,4 hektaru přešla z chemického zemědělství postJZD typu do využití pro přírodu skrze zatravnění a výsadbu místně příšlušných dřevin, tvořících biokoridory a biocentra protkávající jižní polovinu katastru.

Realizace v letech 2010 a 2011 proběhla podle plánu. Problémy na některých parcelách způsobilo až extrémní sucho v roce 2012, kvůli kterému bylo a bude nutné některé dřeviny nahrazovat. Rovněž byla opakovaně poškozena značná část ochranných oplocenek, ať už bezohledným provozem zemědělské techniky na sousedících lánech nebo při stavbě cyklostezky podél jednoho z biokoridorů. Každoroční škody a jejich opravování jsou nicméně obvyklou daní při realizaci podobných projektů.

Copyright © Manner 2013. All Rights Reserved.