Swingový a jazzový orchestr

STANOVY SPOLKU BIG BAND VYŠKOV schválená Členskou schůzí dne 23. února 2015

 

 

STANOVY SPOLKU BIG BAND VYŠKOV

schválené členskou schůzí dne 23. 2. 2015

   

Článek I

Název spolku

Spolek BIG BAND Vyškov (dále jen spolek).

 

Článek II

Sídlo spolku

683 04 Drnovice – Křivda 229

 

Článek III

Účel spolku

 

Spolek pro podporu a rozvoj hudebních aktivit hudebníků všech věkových kategorií, vzdělávací aktivity, aktivní využití volného času občanů. Cílem je sdružování členů, vedoucích a odborných lektorů, hudebníků a hudebních souborů jako i ostatních občanů, kteří se amatérsky zajímají o kulturní činnost a jiné volnočasové aktivity (udržování tradic, předávání zkušeností mladým hudebníkům a jejich postupné zařazení do orchestrů, zakládání nových souborů s nízkým věkovým průměrem). Pořádá zábavné i vzdělávací hudební vystoupení pro dospělé i dětské diváky. Organizuje kulturní a vzdělávací akce. Organizuje a poskytuje metodickou, technickou a materiální pomoc pro kulturní, vzdělávací a jiné veřejně prospěšné akce. Provádí hospodářskou a obchodní činnost za účelem rozšíření majetku a poskytování materiální pomoci pro kulturní, vzdělávací a jiné veřejně prospěšné akce. Hospodaří s vlastním majetkem a s majetkem, ke kterému má užívací právo.

 

Článek IV

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

1.    Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 15 let.

2.    Členství ve spolku vzniká zapsáním do seznamu členů spolku. Tímto okamžikem vznikají práva  člena   spolku a současně se člen zavazuje plnit   základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.

3.    Do seznamu je zapsán, jestliže se zápisem vysloví souhlas členská schůze.

4.    Seznam je uložen u předsedy, popř. u jiné osoby, pokud tak určila svým usnesením členská schúze.

5.    Členství zaniká: a) vzdáním se členství    b) úmrtím člena    c) vyloučením

6.    O vyloučení rozhoduje členská schůze nadpoloviční většinou všech přítomných členů.

Práva člena spolku:

a)   spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku                                                                                              

b)   volit orgány spolku,  být volen do orgánů spolku, svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení  činnosti spolku

Povinnosti člena spolku:

a)    dodržovat stanovy spolku a podílet se na jeho činnosti,                                                                            

b)   svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen

 

Článek V

Orgány spolku

Nejvyšší orgán spolku

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem jedenkrát za rok nebo jinak podle potřeby. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.

Statutární orgán spolku

1.  Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku. Výbor má 3 členy: předseda, hospodář (pokladník) a člen výboru, je volen členskou schůzí  veřejnou volbou na období nejméně1 roku.

2.  Výbor spolku svolává předseda, nebo jiný člen výboru                                                                                       

3.  Jménem spolku jsou oprávněni jednat: předseda, hospodář a člen výboru. Ve zvláštních případech jsou  oprávněni jednat jménem spolku další členové spolku pověřeni výborem.

Článek VI

Zásady hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu   své   činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy. Zdrojem příjmů jsou dotace, výtěžky z akcí, výnosy ze jmění a sponzorské dary.

2. Sdružení disponuje bankovním účtem. K dispozici s účtem je potřeba podpisů předsedy spolku a hospodáře.

3. Hospodář spolku je povinen vypracovat na konci každého účetního období účetní uzávěrku.

   Tato zpráva bude přístupná veřejnosti na internetových stránkách sdružení zároveň se zápisem ze zasedání výroční členské schůze.                         

4. O vydání prostředků pro činnost spolku nebo nákupu materiálu rozhoduje výbor                                                 

5. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III.

6. Výplaty prostředků provádí hospodář spolku a předkládá je ke schválení výboru spolku.

7. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát ročně při výroční členské schůzi.

 

Článek VII

Zánik spolku

1. Spolek zaniká:         a) dobrovolným  rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze

                                          b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů.                                                                                                                                         

     2.  Při zániku spolku rozhoduje o použití veškerých finančních prostředků členská schůze.

 

Závěrečná ustanovení

1.      Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl.     zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

2.      Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.

 

 

Ve Vyškově dne 23. 2. 2015