Swingový a jazzový orchestr

Spolek BIG BAND Vyškov

STANOVY SPOLKU BIG BAND VYŠKOV schválená Členskou schůzí dne 23. února 2015

 

 

STANOVY SPOLKU BIG BAND VYŠKOV

schválené členskou schůzí dne 23. 2. 2015

   

Článek I

Název spolku

Spolek BIG BAND Vyškov (dále jen spolek).

 

Článek II

Sídlo spolku

683 04 Drnovice – Křivda 229

 

Článek III

Účel spolku

 

Spolek pro podporu a rozvoj hudebních aktivit hudebníků všech věkových kategorií, vzdělávací aktivity, aktivní využití volného času občanů. Cílem je sdružování členů, vedoucích a odborných lektorů, hudebníků a hudebních souborů jako i ostatních občanů, kteří se amatérsky zajímají o kulturní činnost a jiné volnočasové aktivity (udržování tradic, předávání zkušeností mladým hudebníkům a jejich postupné zařazení do orchestrů, zakládání nových souborů s nízkým věkovým průměrem). Pořádá zábavné i vzdělávací hudební vystoupení pro dospělé i dětské diváky. Organizuje kulturní a vzdělávací akce. Organizuje a poskytuje metodickou, technickou a materiální pomoc pro kulturní, vzdělávací a jiné veřejně prospěšné akce. Provádí hospodářskou a obchodní činnost za účelem rozšíření majetku a poskytování materiální pomoci pro kulturní, vzdělávací a jiné veřejně prospěšné akce. Hospodaří s vlastním majetkem a s majetkem, ke kterému má užívací právo.

 

Článek IV

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

1.    Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 15 let.

2.    Členství ve spolku vzniká zapsáním do seznamu členů spolku. Tímto okamžikem vznikají práva  člena   spolku a současně se člen zavazuje plnit   základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.

3.    Do seznamu je zapsán, jestliže se zápisem vysloví souhlas členská schůze.

4.    Seznam je uložen u předsedy, popř. u jiné osoby, pokud tak určila svým usnesením členská schúze.

5.    Členství zaniká: a) vzdáním se členství    b) úmrtím člena    c) vyloučením

6.    O vyloučení rozhoduje členská schůze nadpoloviční většinou všech přítomných členů.

Práva člena spolku:

a)   spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku                                                                                              

b)   volit orgány spolku,  být volen do orgánů spolku, svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení  činnosti spolku

Povinnosti člena spolku:

a)    dodržovat stanovy spolku a podílet se na jeho činnosti,                                                                            

b)   svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen

 

Článek V

Orgány spolku

Nejvyšší orgán spolku

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem jedenkrát za rok nebo jinak podle potřeby. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.

Statutární orgán spolku

1.  Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku. Výbor má 3 členy: předseda, hospodář (pokladník) a člen výboru, je volen členskou schůzí  veřejnou volbou na období nejméně1 roku.

2.  Výbor spolku svolává předseda, nebo jiný člen výboru                                                                                       

3.  Jménem spolku jsou oprávněni jednat: předseda, hospodář a člen výboru. Ve zvláštních případech jsou  oprávněni jednat jménem spolku další členové spolku pověřeni výborem.

Článek VI

Zásady hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu   své   činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy. Zdrojem příjmů jsou dotace, výtěžky z akcí, výnosy ze jmění a sponzorské dary.

2. Sdružení disponuje bankovním účtem. K dispozici s účtem je potřeba podpisů předsedy spolku a hospodáře.

3. Hospodář spolku je povinen vypracovat na konci každého účetního období účetní uzávěrku.

   Tato zpráva bude přístupná veřejnosti na internetových stránkách sdružení zároveň se zápisem ze zasedání výroční členské schůze.                         

4. O vydání prostředků pro činnost spolku nebo nákupu materiálu rozhoduje výbor                                                 

5. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III.

6. Výplaty prostředků provádí hospodář spolku a předkládá je ke schválení výboru spolku.

7. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát ročně při výroční členské schůzi.

 

Článek VII

Zánik spolku

1. Spolek zaniká:         a) dobrovolným  rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze

                                          b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů.                                                                                                                                         

     2.  Při zániku spolku rozhoduje o použití veškerých finančních prostředků členská schůze.

 

Závěrečná ustanovení

1.      Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl.     zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

2.      Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.

 

 

Ve Vyškově dne 23. 2. 2015

Seznam členů SPOLKU BIG BAND VYŠKOV

VÝBOR:         Jaroslav NOVÁK  - předseda

                        Jiří ŠKRLA           - hospodář

                        Tomáš DORAZIL - člen výboru

 

ČLENOVÉ:    Ladislav PALKO

                       Rudolf KRAUS

                       Václav LUSKA

                       Tereza PANTŮČKOVÁ

                       Alena ŠTĚPÁNKOVÁ

                       Květoslav ZLÁMAL

                       Petr PYDYCH                      

                       Ladislav JULÍNEK

                       Martin BARTONÍK

                       Zdeněk SPÁČIL

                       Tereza SEDLÁKOVÁ

                       Monika SPÁČILOVÁ

                       Svatopluk POLIŠENSKÝ

                       Josef KOPŘIVA